JSTE ODBORNÝ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ?

Vstup do této části je vyhrazen pouze pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tedy pro osoby oprávněné předepisovat léčivé přípravky nebo osobby oprávněné vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Výsledky studií
Lactobacillus Plantarum PS128™ je schopen ovlivňovat vývoj mozku a jeho fungování tak, že:
 • produkují neurotransmitery a neuroaktivní metabolity (např. tryptofan/serotonin)
 • regulují zánětlivé reakce (např. hladiny cytokinů v séru nebo CNS) a fyziologické bariéry tím, že ovlivňují neuroendokrinní systémy, hlavně Osu hypotalamus - hypofýza - nadledvina (Osa HPA)
 • přímo komunikují s mozkem přes Nervus Vagus (bloudivý nerv) a enterický nervový systém.

Preklinické studie naznačují definici PS128™ jako „Psychobiotikum“, schopné modulovat hladiny dopaminu a serotoninu v CNS (prefrontální kortex a corpus striatum), měnit sérové hladiny kortikosteronu (důležité pro reakci na stres) a snížit prozánětlivé cytokiny IL-6.

Lactobacillus Plantarum PS128™ byl zkoumán v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u chlapců s diagnostikou poruchy autistického spektra (PAS).

Metoda studie
Vstupní kritéria:

71 chlapců ve věku 7–15 roků s diagnózou PAS dle kritérií DSM-V (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch) a diagnostického interview (ADI-R)

Chlapci byli rozděleni na dvě skupiny:
 • první skupina v počtu 36 užívala PS128™
 • druhá skupina v počtu 35 užívala placebo
Vylučovací kritéria:
 • užívání antibiotik, probiotik či konzumace jogurtů
 • 2 týdny před začátkem studie
Dávkování:
 • 2 dávky denně o obsahu 3× 109 CFU (jednotky tvořící
 • kolonii), po dobu 4 týdnů
Výsledky po uplynutí 4 týdnů:
Skupina PS128™
 • významný pokles skóre úzkosti, problémů spojených s myšlením a skóre chování spojeného s porušováním pravidel
 • zlepšení v oblasti sociálních interakcí a komunikace
 • pokles skóre v kategorii hyperaktivita/impulzivita
 • a opoziční vzdor
Skupina placebo
 • nevýrazné výsledky ve všech kategoriích
Závěr
Lactobacillus Plantarum PS128™ zmírňuje hlavní a přidružené symptomy poruchy autistického spektra u dětí.
Výsledky studií

Odkazy a zdroje: